Gemeenten

Mooi Nederland is jouw partner in:


Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

Projectleiding bestemmingsplannen en ruimtelijke projecten

 • Flexibele bestemmingsplannen

Organisatieontwikkeling

 • 1 Loketbenadering
 • Regiekamermodel

Strategisch en ruimtelijk beleid

 • Omgevingsvisie
 • Detailhandelsbeleid 

Inspireren en opleiden

 • Woningwet
 • Omgevingswet

Relatie gemeente en corporaties onder de Herzieningswet

 • Woonvisies
 • Prestatieafspraken

Bestuursrecht en grondbeleid

 • Advisering in ruimtelijk bestuursrecht
 • Planologisch-juridische advisering
 • Strategisch grondbeleid
 • Afsluiten exploitatieovereenkomsten
 • Planschade

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

Van_Vinken_naar_Vonken_Gebiedsontwikkeling_MinIM

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl is gebiedsontwikkeling in de nieuwe realiteit, met beperkte groei in economische zin,  bevolking en woningbehoefte. Het vraagt een nieuw leiderschap, omdat ontwikkelingen niet meer grootschalig in 1 keer aangepakt kunnen worden, maar organisch tot stand moeten komen. Betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders moet onder een goede gebiedscommunicatie tot stand komen. 

Perron_Solingen

Het gebied ontwikkelt door tijdelijke initiatieven een eigen identiteit, de branding van het gebied. Verdienmodellen moeten niet alleen in de grondexploitatie, maar ook in de tijdelijke exploitatie van het gebied gezocht worden (GREX/TEX).

Roombeek_braakliggend

Duurzaamheid is daarbij een vanzelfsprekend thema. En plannen zijn niet leidend, maar inspirerend en richtinggevend. Als we zaken in bestemmingsplannen vastleggen, dan doen we dat echt flexibel.

Oostereiland_3

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl wordt ook wel organische gebiedsontwikkeling of Gebiedsontwikkeling 3.0 genoemd. Mooi Nederland kan adviseren over de implementatie, is inspirator of cursusleider of procesmanager van de gebiedsontwikkeling.

Roest_Amsterdam_rode_bus_horizontaal

Relatie gemeente en corporatie onder de Woningwet

Woonvisies

Prestatieafspraken

Mooi Nederland zorgt ervoor dat je gemeente optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de Woningwet biedt. De Woningwet zorgt voor een gelijkwaardiger speelveld en een duidelijk afgebakend werkterrein van de corporatie. Om in overleg met de regio adequaat volkshuisvestelijk beleid te kunnen vaststellen zorgt Mooi Nederland voor een actuele Woonvisie met heldere doelstellingen en prioriteiten. Duidelijkheid over de sociale woningvoorraad, aandachtswijken, bijzondere doelgroepen, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid is noodzakelijk. Anders is er geen basis voor afspraken. 

Stekkenberg_appartementen_uitsnede_horizontaal

Corporaties komen onder directe aansturing van de gemeente te staan, waardoor gemeenten meer grip krijgen op de investeringsruimte van corporaties. Mooi Nederland zorgt voor concrete prestatieafspraken, die vervolgens ook afdwingbaar zijn. Afspraken over aantallen en kwaliteiten van woningen, maar ook het begrenzen van woningmarktregio’s en welke corporaties in welke regio hun investeringsruimte moeten steken. 

Rode_huizen_Enschede_energiezuinig

Om corporaties goed te laten functioneren moeten gemeenten en corporatie verplicht gaan samenwerken en voor het eerst huurders hierbij betrekken. Mooi Nederland helpt om als gemeente de zaken op tijd op orde te hebben. Zo ontstaan er meer mogelijkheden om te sturen op het beleid en de investeringsruimte van de corporaties. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om in te schatten of de corporaties hun investeringsruimte wel voldoende inzetten voor de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente. Gemeenten krijgen daarvoor meer inzicht in de financiële situatie van de corporatie. 

Rijtjeshuis_modern_Groningen_landscape

Mooi Nederland zorgt dat de gemeente voorbereid is met voldoende kennis over de volkshuisvestelijke opgave binnen de gemeente en voldoende beoordelingsvermogen over de financiële mogelijkheden van de corporatie, zoals het lezen van de jaarrekening en het beoordelen van solvabiliteit en liquiditeit. 

Strategisch en ruimtelijk beleid

OMGEVINGSvisie

Detailhandelsbeleid

uitsnede45

In een Omgevingsvisie legt het Rijk, de provincie of een gemeente de ruimtelijke strategie voor de langere termijn voor zichzelf bindend en richtinggevend vast. Mooi Nederland adviseert en ontwikkelt strategisch en ruimtelijk beleid vanuit de eigen organisatie. Denk hierbij ook aan facetbeleid als detailhandelsbeleid, bedrijventerreinenbeleid en kantorenbeleid.

uitsnede44

Projectleiding bestemmingsplannen en ruimtelijke projecten

Flexibele bestemmingsplannen 

Mooi Nederland verzorgt bij gemeenten de projectleiding van (complexe) ruimtelijke projecten, de afweging van belangen en initiatieven, de bijbehorende ruimtelijke procedures en afstemming van vergunningverlening. Mooi Nederland is vanzelfsprekend thuis in bestemmingsplannen voor actualisering, maar met name ook deskundig in daadwerkelijk toekomstgericht en ontwikkelingsgericht bestemmen. 

Bestemmingsplankaart_Mooi_Nederland

Inspireren en opleiden

WONINGWET

Omgevingswet 

De sectoren wonen en ruimte worden overspoeld met nieuwe wetgeving. Hoe gaan gemeenten en corporaties met elkaar afspraken maken in de nieuwe verhoudingen? Hoe krijg je als gemeente grip op corporaties?

Mooi Nederland geeft inspiratiesessies, met name volgens het principe van waardebepaling achteraf.

Wij ontwikkelen opleidingen specifiek voor de klant, zowel voor gemeenteraden als ambtenaren.

Mooi Nederland coacht ook (young) professionals en procesmanagers op de werkplek.

Gietijzeren_wenteltrap

Grip op corporaties

Artikel in NCOD Opleidingsmagazine 2018

Schermafbeelding_2018-04-20_om_1146_07_

Bestuursrecht en grondbeleid

uitsnede43Mooi Nederland is je graag van dienst met:

 • advisering in ruimtelijk bestuursrecht
 • planologisch-juridische advisering
 • strategisch grondbeleid
 • afsluiten exploitatieovereenkomsten
 • planschade-advisering

uitsnede46

Organisatieontwikkeling

1 Loket

Regiekamer

 

 • Eén loketgedachte
 • Voorbereid op de Omgevingswet!
 • Komen tot een integrale afweging vanuit alle beleidsdisciplines
 • Geen stapeling van beleid meer, waardoor elk initiatief wordt afgewezen
 • Vergunningprocedures afstemmen
 • Kansen bieden aan initiatiefnemers, maar wel vooraf beperkte en duidelijke kaders meegeven

uitsnede51

Mooi Nederland adviseert over en implementeert voor gemeenten modellen om regie te houden op ruimtelijke initiatieven, zoals het Regiekamermodel. Hierbij worden inhoud en proces gescheiden. Voor het proces wordt een regisseur verantwoordelijk. Deze regisseur is zowel intern binnen de gemeente, als extern voor alle partijen en in onderhandelingen het eerste aanspreekpunt. Over de inhoud gaan de adviseurs binnen de gemeente, die een onafhankelijke rol kunnen houden. 

Referenties voor implementatie en advisering over het Regiekamermodel door Mooi Nederland bij de gemeenten Doetinchem, Gennep en Cranendonck.

Zie een artikel over het Regiekamermodel in Match/gemeentebanen.nl.