Corporaties

MOOI NEDERLAND IS joUW PARTNER IN:


Vastgoedsturing

  • Ontwikkeling van strategisch vastgoedbeleid naar portefeuille- en asset management

Strategisch beleid

  • Huurbeleid

Inspireren en opleiden

  • Woningwet
  • Omgevingswet

Maatschappelijk en financieel rendement leveren

  • Driekamermodel

Organisatieontwikkeling

  • Vastgoedsturing met portefeuille- en asset management

Relatie met gemeente onder de Herzieningswet

  • Woonvisies
  • Prestatieafspraken 

Vastgoedsturing bij woningcorporaties

uitsnede31Portefeuillemanagement en Asset Management


Mooi Nederland adviseert en begeleidt woningcorporaties bij de doorontwikkeling van hun strategisch vastgoedbeleid naar Vastgoedsturing met Asset Management en Portefeuillemanagement.

VastgoedpiramideIn het portefeuillemanagement komt het strategische niveau van sturen op de woningportefeuille aan bod. Mooi Nederland ontwikkelt een wensportefeuille waarin zaken als regionale profilering en werkgebied, het matchen van de bestaande voorraad met de langetermijnontwikkeling van woningbehoefte en woningwensen duidelijk wordt, zodat we weten wat we de komende 10 tot 15 jaar willen bereiken met ons vastgoed.

Het te halen maatschappelijk en financieel rendement en facetbeleid komen als randvoorwaarden bij vastgoedsturing aan de orde, net zoals facetbeleid als huurbeleid.

uitsnede41

Maatschappelijk en financieel rendement leveren

Driekamermodel


Corporaties staan voor de uitdaging om richting stakeholders duidelijker te maken waar en waarom zij rendement laten liggen. En om dit te doen vanuit een door hen duidelijk geformuleerde maatschappelijke opgave.

Een model om rendement inzichtelijk te maken, is het Driekamermodel. Mooi Nederland kan daarbij de maatschappelijke effecten, de financiële effecten en de vastgoedstrategische effecten inzichtelijk krijgen.

Driekamermodel_MN_opmaak

Mooi Nederland kan systemen ontwikkelen om bij vastgoedinvesteringsbeslissingen de juiste afwegingen te maken, ook als dit moeilijk meetbaar lijkt, of als het gaat om schijnbaar onvergelijkbare grootheden. Deze afweging kan Mooi Nederland werkbaar maken in eigen systemen, of laten inbouwen in softwareoplossingen die in de markt beschikbaar zijn. 

uitsnede22

Strategisch beleid

HUURBELEID

Mooi Nederland adviseert en ontwikkelt strategisch beleid vanuit de eigen organisatie. Mooi Nederland realiseert facetbeleid als huurbeleid dat voldoet aan ogenschijnlijk conflicterende eisen als betaalbaarheid, financiële kaders en benodigde investeringsruimte. uitsnede02

Relatie met gemeente onder de Woningwet

WOONVISIES

PRESTATIEAFSPRAKEN

Enschede_energiezuinigDe Woningwet verandert de relatie tussen gemeente en corporatie sterk. Er ontstaat een gelijkwaardiger speelveld en een duidelijk afgebakend werkterrein van de corporatie. Om in overleg met de regio adequaat volkshuisvestelijk beleid te kunnen vaststellen zorgt Mooi Nederland voor een actuele Woonvisie met heldere doelstellingen en prioriteiten over de sociale woningvoorraad, Duidelijkheid over aandachtswijken, bijzondere doelgroepen, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid is noodzakelijk. Anders is er geen basis voor afspraken.

Mooi Nederland zorgt voor concrete prestatieafspraken. Afspraken over aantallen en kwaliteiten van woningen, maar ook het begrenzen van woningmarktregio’s en welke corporaties in welke regio hun investeringsruimte steken.Enschede_rijtjeshuis_bank_boven_voordeur_horizontale_uitsnede

Om corporaties goed te laten functioneren moeten gemeenten en corporatie verplicht  samenwerken en voor het eerst huurders hierbij betrekken. Als de zaken op tijd op orde zijn, ontstaan er meer mogelijkheden om te sturen op het beleid en de investeringsruimte. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om in te schatten of de corporaties hun investeringsruimte wel voldoende inzetten voor de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente. Gemeenten krijgen daarvoor meer inzicht in de financiële situatie.

Mooi Nederland zorgt dat beide partijen goed voorbereid zijn door voldoende kennis over de wederzijdse opgaven en voor voldoende beoordelingsvermogen bij de gemeente over de financiële mogelijkheden van de corporatie, zoals het lezen van de jaarrekening en het beoordelen van solvabiliteit en liquiditeit.Portieketageflat_Groningen_met_lamp_en_bank

Inspireren en opleiden

WONINGWET

OMGEVINGSWET 

De sectoren wonen en ruimte worden overspoeld met nieuwe wetgeving. Hoe gaan gemeenten en corporaties met elkaar afspraken maken in de nieuwe verhoudingen? Mooi Nederland geeft inspiratiesessies, met name volgens het principe van waardebepaling achteraf. Wij ontwikkelen deze opleidingen specifiek voor de klant, zowel voor medewerkers als Raden van Commissarissen.

Mooi Nederland coacht ook (young) professionals, adviseurs en procesmanagers op de werkplek.

Gietijzeren_wenteltrap

Organisatieontwikkeling

VASTGOEDSTURING

DRIEKAMERMODEL

uitsnede42Mooi Nederland ontwerpt en implementeert bij woningcorporaties organisatiemodellen in:

  • vastgoedsturing met portefeuillemanagement en asset management
  • de vertaling van het Driekamermodel

uitsnede30